Výzva k účasti
v poptávce pro
statutární město Olomouc

Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

POZVÁNKA K ÚČASTI

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční formou "RFx - Poptávka", na eAukčním elektronickém portále statutárního města Olomouc, na výběr dodavatele pro výkon stavebních prací.

Od 03. 05. 2017 v 08:30 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky.
Vaši nabídku můžete zadávat až do 23. 05. 2017 v 12:00.

Nejedná se o eAukci, ale pouze o vložení Vašich cenových nabídek.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky a Pravidla elektronických aukcí PROEBIZ.

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce malého rozsahu je v plném znění přístupná pouze na profilu zadavatele. Zřízeném na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a
prováděcích předpisů.

Profil zadavatele URL: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc

Na profilu zadavatel uveřejňuje veškeré informace k zadávacímu řízení k této veřejné zakázce, včetně změn. Doporučujeme účastníkům sledovat tento profil, případně se zaregistrovat k automatickému podávání elektronických informací k provedeným změnám zadávací dokumentace ze strany zadavatele.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
statutární město Olomouc

Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

PŘEDMĚT, TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VZMR

Předmětem "RFx - Poptávka" je výběr dodavatele, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smluvní vztah (dále také jen „smlouva“), jehož předmětem bude rekonstrukce jedné z lávek pro pěší překrývající Mlýnský potok v Olomouci.

Rekonstrukce lávky bude spočívat v odstranění mostovky v tloušťce cca 80 mm, v betonáži nové mostovky, pro-vedení pochůzí izolace, v sanaci zábradlí na mostě a v předpolí. V protikorozní ochraně ocelové nosné konstrukce, v sanaci spodní stavby (pilířů a opěr), v sanaci mostních závěrů, v úpravě předpolí, v sanaci opevnění koryta a svahů podél mostních křídel.

Bližší specifikace v projektové dokumentaci, v návrhu smlouvy.

Autor projektové dokumentace Ing. Radek Šiška, ČKAIT 1201521, Designtec s. r. o./IČ 285 72 327, Náklo 66, 783 32.

Předpokládaná hodnota plnění
Stavební práce: 2,2 mil. Kč bez DPH

Termín plnění
červenec - říjen 2017

Místo plnění
Olomouc, k. ú. Hejčín
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
statutární město Olomouc

Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Proces zadávacího řízení u této veřejné zakázky malého rozsahu (dále také jen "VZMR") nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Využívá však analogicky znění textů obsažených v tomto zákoně, či odkazů na konkrétní znění. V tomto dokumentu, i všech dokumentech, které jsou součástí zadávacího řízení.

Zadávací řízení je vedeno formou elektronického poptávkového řízení. Přičemž na profilu zadavatele/Vyhlašovatele jsou informace pouze uveřejňovány. Veškeré úkony jsou prováděny elektronicky prostřednictvím eAukčního portálu. (Dále také jen "systém PROEBIZ")

Jedná se o výběrové řízení, kde účastník elektronicky vloží požadovaná data do eAukčního portálu, následně však již nebude probíhat e-aukce! Vložená nabídka je konečná.

Pravidla poptávkového řízení a návod na obsluhu v systému PROEBIZ je možné získat přímo na eAukčním portále, viz URL: http://proebiz.com/podpora.

Účastníci, kteří mají zájem o podání nabídky, se mohou zaregistrovat elektronicky v systému PROEBIZ. (Prostřednictvím vyplnění přihlášky, návod viz dále.) A nebo u administrátora zasláním elektronické zprávy na elektronickou adresu s požadavkem na zpřístupnění.

Podání elektronické přihlášky
V systému PROEBIZ, na URL adrese https://olomouc.proebiz.com, aktivovat ikonu "seznam připravovaných e-aukcí", vybrat elektronickou aukci "Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci". A přes příslušné ikony provést elektronické úkony pro přihlášení se k účasti.

Následně bude účastníkovi zaslán e-mail s příslušným odkazem pro zajištění elektronického přístupu pro podání nabídky k VZMR „Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci“.


ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentací se rozumí souhrn údajů nezbytných pro zpracování nabídky k této VZMR. Je poskytována v elektronické podobě prostřednictvím dálkového přístupu na profilu zadavatele/Vyhlašovatele.

Zahrnuje:

Výzvu k podání nabídky;
Formuláře (krycí list včetně čestného prohlášení, seznam stavebních prací);
Projektovou dokumentaci;
Návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr;
Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouc na provedení díla.

LHŮTA PRO VYŽÁDÁNÍ SI INFORMACÍ
V případě, že účastník zjistí v zadávací dokumentaci nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa ve lhůtě 4 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, a to formou elektronického písemného dotazu adresovaného administrátorovi.

PODÁNÍ NABÍDEK

V uvedené lhůtě pro podání nabídky účastník zadá/vyplní data do příslušného formuláře systému PROEBIZ, a předloží nabídku taktéž ve formě dokumentů/příloh/souborů vložených do systému PROEBIZ.


KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za předmět plnění jako celek.
Nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Vybrán bude účastník, který podal nejnižší nabídkovou cenu a zároveň splnil požadované kvalifikační podmínky.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, Položkový rozpočet. Účastník uvedené dokumenty kompletně vyplní, a zavede do systému PROEBIZ dle požadavků stanovených ve Výzvě k podání nabídky.
V případě podání společné nabídky bude návrh smlouvy o dílo obsahovat označení všech smluvních stran a bude podepsán všemi účastníky společné nabídky, pokud v plné moci není uvedeno jinak.
Vítězný dodavatel bude po oznámení o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo, přičemž před tímto uzavřením dodavatel prokáže, že splňuje definované kvalifikační podmínky.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
statutární město Olomouc

Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

NABÍDKOVÁ CENA

Předmětem "RFx - Poptávka" je celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu, viz definice předmětu. Tato celková nabídková cena vznikne součtem cen všech dílčích položek Soupisu prací, dodávek a služeb, které tvoří předmět plnění této VZMR.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
statutární město Olomouc

Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

KONTAKTY

Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Veškeré dotazy k předmětu elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví:
Alice Myšková, administrátor, telefon: +420 588 488 728, email: alice.myskova@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
statutární město Olomouc

Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

PRAVIDLA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
statutární město Olomouc

Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

NÁVOD

TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do eAukční síně spolu s odkazem na tuto pozvánku vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ NABÍDKY
eAukční síň slouží pro zadání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední zadaná nabídka, která se nachází v eAukční síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaši nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení on-line poptávkového řízení vám bude nabídnutá možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny. Takto zadané hodnoty nemusejí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních vteřinách tak nemusí být vždy aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ON-LINE POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.
Tisk
Nahoru