Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Obecné

statutární město Olomouc si Vás dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení na prodej pozemků jako celku na ulici Rybářská v Olomouci, které se uskuteční formou elektronické aukce dne 12. 05. 2017 v 09:00 hodin. Pozemky jsou z hlediska územního plánu vhodné pro výstavbu rodinných nebo bytových domů.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v sekci Přihláška této Výzvy. Žádáme Vás, abyste si pečlivě prostudovali všechny níže uvedené informace.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do e-aukční síně na adrese https://olomouc.proebiz.com.

Pozemky jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu nebude organizována společná prohlídka zájemců na místě samém.

Bližší informace k předmětným pozemkům z hlediska jejich využití dle územního plánu lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje, oddělení územního plánování a architektury Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt 588 488 392.


Olomouc, dne 22. 05. 2018 v 02:04

S pozdravem


Mgr. Silvie Michalcová

Magistrát města Olomouce
Odbor majetkoprávní
oddělení majetkových řízení
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 459
e-mail: silvie.michalcova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Předmět

Předmětem výběrového řízení je soubor pozemků o celkové výměře 3.321 m2, a to pozemek parc. č. 735/2 zahrada o výměře 786 m2, parc. č. 735/28 orná půda o výměře 405 m2, parc. č. 735/29 trvalý travní porost o výměře 323 m2, parc. č. 735/30 orná půda o výměře 493 m2, parc. č. 735/31 orná půda o výměře 365 m2 a parc. č. 735/32 zahrada o výměře 949 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Dle Územního plánu Olomouc jsou pozemky určeny pro výstavbu rodinných či bytových domů.

Předmětné pozemky jsou situovány v klidné lokalitě.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Podmínky výběrového řízení

I. Předmět výběrového řízení
Pozemky parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.

Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí činí 3.939.750,- Kč vč. DPH (DPH činí 21%).

Informace k předmětu koupě:
- Kupující bere na vědomí, že k části předmětu koupě je uzavřena smlouva o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/52/2012/Hr ze dne 28. 2. 2013 s paní J. K., v souladu s ustanovením § 2221, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, spolu s vlastnickým právem přejdou na kupujícího práva a povinnosti z této smlouvy o nájmu.
- Oplocení na pozemku parc. č. 735/30 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc není ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude proto předmětem koupě. Vlastníkem oplocení je paní J. K.
- Zděná zahradní stavba na pozemku parc. č. 735/2 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc není ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude proto předmětem koupě. Vlastník zděné zahradní stavby není znám.
- Na pozemcích parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda a parc. č. 735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc vázne zákonné věcné břemeno uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Na pozemcích parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32 zahrada a parc. č. 735/2 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc vázne zákonné věcné břemeno uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Na pozemku parc. č. 735/2 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se nachází vodovodní přípojka ve vlastnictví pana J. Č. a paní I. Z.
- Na částech pozemků parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda a parc. č. 735/31 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se nachází veřejně přístupná účelová komunikace, která je součástí pozemků. Současně s prodejem těchto pozemků bude k nim zřízena služebnost cesty ve prospěch statutárního města Olomouce s tím, že obsahem služebnosti cesty je právo chodit a jezdit přes služebné pozemky jakýmikoliv vozidly a náklady na zachování, údržbu a opravy cesty nese povinný ze služebnosti. Služebnost se zřizuje bezúplatně. Na částech pozemků parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda a parc. č. 735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se nachází veřejné osvětlení ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které není součástí pozemků a nebude předmětem koupě. Současně s prodejem bude k těmto pozemkům, ve prospěch statutárního města Olomouc zřízena bezúplatně služebnost umístění a provozování veřejného osvětlení. V případě, že bude cesta a vedení veřejného osvětlení přeloženo na jiné pozemky tak, aby byl zachován přístup k navazujícím nemovitým věcem, bude možné na základě žádosti kupujícího a po schválení příslušnými orgány statutárního města Olomouce, uvedené služebnosti zrušit dohodou a provést jejich výmaz z katastru nemovitostí.
- Předmětné pozemky jsou z hlediska územního plánu vhodné pro výstavbu rodinných nebo bytových domů a jsou součástí stabilizované plochy 12/034 smíšené obytné s blokovým typem zástavby a max. výškou zástavby 7/10m.

II. Podmínky výběrového řízení
Podmínkou účasti zájemce o prodej předmětných nemovitých věcí při tomto výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce je:
1. registrace zájemce do elektronické aukce na oficiálních internetových stránkách statutárního města Olomouce na adrese www.olomouc.eu v záložce Nepřehlédněte umístěné v sekci E-aukce nemovitých věcí, a to v termínu od 15. 3. 2017 od 10:00 hodin do 10. 5. 2017 do 10:00 hodin. Po registraci zájemce do výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce mu bude e-mailem odeslán desetimístný přístupový klíč do e-aukční síně http://olomouc.proebiz.com,
2. zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci, který je uveden v příloze Výzvy k účasti v on-line výběrovém řízení, zaregistrovanými zájemci e-mailem administrátorovi do 10. 5. 2017 do 10:00 hodin,
3. složení kauce ve výši 10.000,- Kč v termínu do 10. 5. 2017 do 10:00 hodin bezhotovostním převodem na depozitní účet statutárního města Olomouce č. 6015-1801731369/0800 vedený u České spořitelny, a. s. pod variabilním symbolem 3780456 a specifickým symbolem (právnická osoba uvede IČ, fyzická osoba uvede rodné číslo). Složením kauce se rozumí připsání uvedené částky na účet statutárního města Olomouce ve výše uvedeném termínu. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba považována za složenou kauci. Složená kauce bude použita na úhradu kupní ceny.

Zájemci, jehož cenová nabídka podaná ve výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce nebude Radou města Olomouce doporučena Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení, vrátí statutární město Olomouc kauci nejpozději do 14 dnů po doporučení Rady města Olomouce, když za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemůže zájemce uplatňovat vůči statutárnímu městu Olomouc nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období. Kauce bude zájemci vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Poskytnutá kauce připadne statutárnímu městu Olomouc:
– odstoupí-li zájemce od nejvyšší cenové nabídky,
– neuzavře-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy,
– nezaplatí-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, kupní cenu do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy.

III. Hodnotící kritéria výběrového řízení
Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení pro výběr kupujícího za předpokladu splnění všech podmínek účasti zájemce při tomto výběrovém řízení dle bodu II. je nejvyšší cenová nabídka. Podmínkou uzavření kupní smlouvy k předmětným nemovitým věcem je schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce viz bod IV. odst. 6) těchto podmínek.

IV. Harmonogram průběhu a technické podmínky veřejné elektronické aukce
1) Výběrové řízení na prodej předmětných nemovitých věcí bude realizováno formou dvoukolové veřejné elektronické aukce (Registrační kolo a Aukční kolo), kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET a internetová doména https://olomouc.proebiz.com. Registrační kolo bude sloužit zájemcům k registraci do aukce, zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci a složení požadované kauce jak je uvedeno v bodu II. těchto podmínek. V Aukčním kole bude probíhat vlastní on-line výběrové řízení. Veškeré informace a přístupové klíče do e-aukční síně budou zájemcům výběrového řízení sdělovány cestou e-mailové pošty.
2) Registrační kolo bude zahájeno dne 15. 3. 2017 v 10:00 hodin, kdy bude zpřístupněn elektronický aukční portál pro registraci zájemců. Zájemci obdrží e-mailem po registraci přístupové klíče do e-aukční síně. Podmínkou účasti zájemce v elektronické aukci je složení požadované kauce a zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci dle bodu II. těchto podmínek, a to do 10. 5. 2017 do 10:00 hodin, kdy bude Registrační kolo ukončeno. Po ukončení Registračního kola bude ze strany statutárního města Olomouce provedena kontrola splnění podmínek výběrového řízení. Zájemci, kteří v požadovaném termínu nezašlou vyplněný Formulář údajů o zájemci a nesloží požadovanou kauci dle bodu II. těchto podmínek, budou před zahájením Aukčního kola z výběrového řízení vyřazeni.
3) Aukční kolo bude zahájeno dne 12. 5. 2017 v 9:00 hodin, kdy bude zahájeno on-line výběrové řízení. Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí činí 3.939.750,- Kč vč. DPH, zájemci můžou činit cenové nabídky po dobu 20 minut od zahájení Aukčního kola.
4) Minimální krok zvýšení cenové nabídky za předmětné nemovité věci je 5.000,- Kč. Maximální krok zvýšení cenové nabídky za předmětné nemovité věci je 100.000,- Kč.
5) Doba do konce Aukčního kola se prodlužuje na 2 minuty vždy při provedení změny cenové nabídky zájemcem v posledních 2 minutách tohoto Aukčního kola.
6) Po ukončení veřejné elektronické aukce bude Zastupitelstvu města Olomouce předložen ke schválení prodej předmětných nemovitých věcí zájemci, který učinil nejvyšší cenovou nabídku. Bude-li zájemce usnesením Zastupitelstva města Olomouce schválen jako kupující, bude s ním uzavřena kupní smlouva. Kupující bude po schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce vyzván k podpisu kupní smlouvy, když je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že uhradí správní poplatek za přijetí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Informace o prodávaných nemovitých věcech včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 271, informace k elektronické aukci lze získat taktéž na oddělení majetkových řízení, tel. kontakt 588 488 459.

Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit a právo výběrové řízení zrušit.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Přílohy

1. Příloha výzvy - Formulář_údajů_o_zájemci_fyzická_osoba.doc

2. Příloha výzvy - Formulář_údajů_o_zájemci_právnická_osoba.doc

3. Příloha výzvy - Znalecký_posudek.pdf

4. Příloha výzvy - Smlouva_o_nájmu.pdf

5. Příloha výzvy - mapa_-_ortofoto.pdf

6. Příloha výzvy - mapa_-_zákres.pdf

7. Příloha výzvy - zákres_-_služebnost_cesty.pdf

8. Příloha výzvy - zákres_-_služebnost_veřejného_osvětlení.pdf

9. Příloha výzvy - Vyjádření_odboru_koncepce_a_rozvoje.pdf

10. Příloha výzvy - foto_č._1.JPG

11. Příloha výzvy - foto_č._2.JPG

12. Příloha výzvy - foto_č._3.JPG

13. Příloha výzvy - foto_č._4.JPG

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Přihláška

Postup pro přihlášení zájemce do elektronického výběrového řízení:
1) zájemce vyplní Žádost o účast ve výběrovém řízení, kterou si může zobrazit ZDE.
2) zájemce po vyplnění Žádosti o účast ve výběrovém řízení obdrží na jím uvedený e-mail odkaz na Podmínky elektronické aukce (Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení) a provede dokončení registrace v sekci Přihláška ZDE.
3) registrovaným zájemcům bude zaslán e-mailem desetimístný přístupový klíč pro vstup do e-aukční síně. Zájemce se přihlašuje do e-aukční síně pomocí přístupového jména, hesla (které si sám zvolil v Přihlášce) a přístupového klíče, a to na internetové adrese https://olomouc.proebiz.com. Zájemce je povinen vyvinout maximální úsilí k ochraně přístupového jména, hesla a klíče tak, aby se jejich použitím nemohl nikdo elektronické aukce neoprávněně zúčastnit.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návodu této Výzvy.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat v e-aukční síní zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Česká republika

Realizaci elektronického výběrového řízení provede:
Magistrát města Olomouce, Odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení
Hynaisova 34/10
779 11 Olomouc
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení a technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Mgr. Silvie Michalcová
telefon: +420 588 488 459
email: silvie.michalcova@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. nebo byt. domů na ul. Rybářská v Olomouci

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY AUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s e-aukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen e-mailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z e-mailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka ODHLÁSIT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE
Po zahájení e-aukce můžete činit podání v rozmezí minimální a maximální výše stanovené v Podmínkách elektronické aukce. Aukce probíhá, dokud účastníci činí podání, minimálně však 20 minut od zahájení Aukčního kola. Bližší informace o prodloužení kola naleznete v Podmínkách elektronické aukce.

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
- čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
- komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh on-line výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení on-line výběrového řízení vám po dobu dvou dnů bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokolu vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v e-aukční síni na poslední vteřiny aukčního kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.

Tisk
Nahoru