Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Obecné

statutární město Olomouc si Vás dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení na prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, které se uskuteční formou elektronické aukce dne 3. 5. 2021 v 9:00 hod.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v sekci Přihláška této Výzvy. Žádáme Vás, abyste si pečlivě prostudovali všechny níže uvedené informace.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do e-aukční síně na adrese https://olomouc.proebiz.com.

Prohlídka předmětné nemovité věci se uskuteční dne 16. 3. 2021 v 10:30 hodin, dne 8. 4. 2021 ve 13:30 hodin a dále dne 20. 4. 2021 v 10:30 hodin, sraz zájemců o prohlídku bude na místě samém.

Olomouc, dne 13. 04. 2021 v 05:40

S pozdravem


Mgr. Silvie Michalcová

Magistrát města Olomouce
Odbor majetkoprávní
Oddělení majetkových řízení
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 459
e-mail: silvie.michalcova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Předmět

Předmětem výběrového řízení je pozemek parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 106 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 23, obč. vyb., Štěpánovská 10, studna, žumpa, zděné oplocení s plechovými vraty, oplocení z drátěného pletiva upevněné na ocelové sloupky s betonovými patkami, dvěma kovovými bránami a jednou kovovou brankou.

Předmětná nemovitá věc se nachází v klidné městské části Chomoutov na nároží ulic Štěpánovská a Písečná v Olomouci. Budova byla využívána jako škola.

• Popis nemovité věci:
Jedná se o rozsáhlou budovu, která je samostatně stojící a svými obvodovými stěnami nesousedí přímo s žádnou stávající nemovitostí v ulicích Štěpánovská a Písečná. Z konstrukčního hlediska se jedná o samostatnou budovu, kterou tvoří dva nepravidelné obdélníkové půdorysy, které jsou komunikačně propojeny chodbou. Přístup do objektu je zajištěn jednak z komunikace v ulici Štěpánovská a jednak z komunikace v ulici Písečná. Samostatně přístupná je hlavní budova, dále z ulice Písečná je vjezd do nezastavěné části dvora poblíž přístavby kotelny a vjezd do nezastavěné části dvora je též z komunikace v ulici Štěpánovská.
Budova je zděná dvoupodlažní nepodsklepená se sedlovou střechou. Střešní krytina je provedena z hliníkového plechu, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Založení objektu je na základových pasech bez izolace. Obvodové zdivo je provedeno z plných pálených cihel v různých tloušťkách. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké, vnější omítky jsou břízolitové. Okna jsou dvojitá dřevěná a dveře jsou také dřevěné, schody jsou z pískovce, povrchy podlah jsou z PVC nebo keramické dlažby. Budova je napojena na inženýrské sítě - rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace. Budova je vytápěna z vlastní plynové kotelny. Na střeše budovy je umístěn varovný a informační záchranný systém. Stáří budovy se v archivu nepodařilo zjistit, je odhadováno na 123 roků.
Po druhé světové válce byla budova využívána jako škola. Od 70tých let minulého století byl v budově podnik Energoprojekt Praha a od r. 1996 opět škola.
Na budovu navazují dva jednopodlažní přístavky. Jeden přístavek obdélníkového tvaru je přízemní cihlový s plochou střechou a je v něm umístěna plynová kotelna pro otápění celého objektu. Druhý přístavek je z TESKO dílců a UNIMO buněk a je stavebně propojený s hlavní budovou. Tento přístavek je přízemní nepodsklepená budova se sedlovou střechou, sloužila také pro potřeby školy.
Pozemek je oplocený. Oplocení z ulice Štěpánovská je zděné s plechovými vraty. Od ulice Písečné je oplocení provedeno z drátěného pletiva upevněné na ocelové sloupky s betonovými patkami, dvěma kovovými bránami a jednou kovovou brankou. Dále se na pozemku nachází studna a žumpa.
• Dispozice budovy:
1. NP - plocha o výměře 392 m2; nachází se zde hlavní vstupní prostor s dvouramenným schodištěm do 2. NP, chodby, třídy, sborovna, knihovna, sklady, šatny, WC pro ženy a muže, propojovací chodba do budovy z TESKO dílců,
2. NP - plocha o výměře 379 m2; nachází se zde schodiště, chodby, schodiště na půdu, třídy, ředitelna a kabinet.
Přístavek z TESKO dílců a UNIMO buněk - plocha o výměře 355 m2; nachází se zde dílny pro praktickou výuku, kancelář, sociální zázemí, celkem 8 místností a chodba.

Podrobnější popis nabízené nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku, který naleznete v příloze této Výzvy.

Fotografie v příloze této Výzvy zobrazují pouze některé místnosti budovy.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Podmínky elektronické aukce

I. Předmět výběrového řízení
Pozemek parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 106 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 23, obč. vyb., Štěpánovská 10, studna, žumpa, zděné oplocení s plechovými vraty, oplocení z drátěného pletiva upevněné na ocelové sloupky s betonovými patkami, dvěma kovovými bránami a jednou kovovou brankou.

Minimální kupní cena předmětné nemovité věci činí 5.120.000,- Kč. Prodej předmětné nemovité věci je osvobozen od daně z přidané hodnoty dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětná nemovitá věc se podle Územního plánu Olomouc nachází ve stabilizované ploše veřejného vybavení 18/066S.

Práva a povinnosti váznoucí na předmětu koupě:
- Kupující bere na vědomí, že na pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 23, obč. vyb., Štěpánovská 10, vázne věcné břemeno umístění elektronické sirény a jejího provozu, opravy a údržby ve prospěch Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
- Kupující bere na vědomí, že se na pozemku nachází ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a podzemní komunikační vedení ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):
Energetická náročnost budovy: F – velmi nehospodárná

II. Podmínky výběrového řízení
Podmínkou účasti zájemce o prodej předmětné jednotky při tomto výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce je:
1. registrace zájemce do elektronické aukce na oficiálních internetových stránkách statutárního města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/eaukce, a to v termínu od 2. 3. 2021 od 10:00 hodin do 29. 4. 2021 do 10:00 hodin. Po registraci zájemce do výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce mu bude e-mailem odeslán desetimístný přístupový klíč do e-aukční síně http://olomouc.proebiz.com.
2. zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci, který je uveden v příloze Výzvy k účasti v on-line výběrovém řízení, zaregistrovanými zájemci e-mailem administrátorovi elektronické aukce do 29. 4. 2021 do 10:00 hodin.
3. složení kauce ve výši 10.000,- Kč v termínu do 29. 4. 2021 do 10:00 hodin bezhotovostním převodem na depozitní účet statutárního města Olomouce č. 6015-1801731369/0800 vedený u České spořitelny, a. s. pod variabilním symbolem 378 0510 a specifickým symbolem (právnická osoba uvede IČ, fyzická osoba uvede rodné číslo). Složením kauce se rozumí připsání uvedené částky na účet statutárního města Olomouce ve výše uvedeném termínu. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba považována za složenou kauci. Složená kauce bude použita na úhradu kupní ceny.

Zájemci, jehož cenová nabídka podaná ve výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce nebude nejvyšší cenovou nabídkou, vrátí statutární město Olomouc kauci nejpozději do 14 dnů po jednání Rady města Olomouce, která doporučí Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení prodej, když za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemůže zájemce uplatňovat vůči statutárnímu městu Olomouc nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období. Kauce bude zájemci vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Poskytnutá kauce připadne statutárnímu městu Olomouc:
– odstoupí-li zájemce od nejvyšší cenové nabídky,
– neuzavře-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy,
– nezaplatí-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, kupní cenu do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy.


III. Hodnotící kritéria výběrového řízení
Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení pro výběr kupujícího za předpokladu splnění všech podmínek účasti zájemce při tomto výběrovém řízení dle bodu II. je nejvyšší cenová nabídka. Podmínkou uzavření kupní smlouvy k předmětné nemovité věci je schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce viz bod IV. odst. 6) těchto podmínek.

IV. Harmonogram průběhu a technické podmínky veřejné elektronické aukce
1) Výběrové řízení na prodej předmětné nemovité věci bude realizováno formou dvoukolové veřejné elektronické aukce (Registrační kolo a Aukční kolo), kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET a internetová doména https://olomouc.proebiz.com. Registrační kolo bude sloužit zájemcům k registraci do aukce, zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci a složení požadované kauce jak je uvedeno v bodu II. těchto podmínek. V Aukčním kole bude probíhat vlastní on-line výběrové řízení. Veškeré informace a přístupové klíče do e-aukční síně budou zájemcům výběrového řízení sdělovány cestou e-mailové pošty.
2) Registrační kolo bude zahájeno dne 2. 3. 2021 od 10:00 hodin, kdy bude zpřístupněn elektronický aukční portál pro registraci zájemců. Zájemci obdrží e-mailem po registraci přístupové klíče do e-aukční síně. Podmínkou účasti zájemce v elektronické aukci je složení požadované kauce a zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci dle bodu II. těchto podmínek, a to do 29. 4. 2021 do 10:00 hodin, kdy bude Registrační kolo ukončeno. Po ukončení Registračního kola bude ze strany statutárního města Olomouce provedena kontrola splnění podmínek výběrového řízení. Zájemci, kteří v požadovaném termínu nezašlou vyplněný Formulář údajů o zájemci a nesloží požadovanou kauci dle bodu II. těchto podmínek, budou před zahájením Aukčního kola z výběrového řízení vyřazeni.
3) Aukční kolo bude zahájeno dne do 3. 5. 2021 v 9:00 hodin, kdy bude zahájeno on-line výběrové řízení. Minimální kupní cena předmětné nemovité věci činí 5.120.000,- Kč, zájemci můžou činit cenové nabídky po dobu 20 minut od zahájení Aukčního kola.
4) Minimální krok zvýšení cenové nabídky za předmětnou nemovitou věc je 5.000,- Kč. Maximální krok zvýšení cenové nabídky za předmětnou nemovitou věc je 100.000,- Kč.
5) Doba do konce Aukčního kola se prodlužuje na 2 minuty vždy při provedení změny nejvyšší cenové nabídky zájemcem v posledních 2 minutách tohoto Aukčního kola.
6) Po ukončení veřejné elektronické aukce bude Zastupitelstvu města Olomouce předložen ke schválení prodej předmětné nemovité věci zájemci, který učinil nejvyšší cenovou nabídku. Bude-li zájemce usnesením Zastupitelstva města Olomouce schválen jako kupující, bude s ním uzavřena kupní smlouva. Kupující bude po schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce vyzván k podpisu kupní smlouvy, když je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že uhradí správní poplatek za přijetí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí.
Rada města Olomouce může Zastupitelstvu města Olomouce doporučit ke schválení i další zájemce v pořadí podle výše učiněných nabídek.
V případě, že Zastupitelstvem města Olomouce schválený kupující neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy, nastoupí na jeho místo další kupující v pořadí podle usnesení Zastupitelstva města Olomouce.

Informace o prodávané nemovité věci lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459 nebo 588 488 289.
Bližší informace k nemovité věci, z hlediska jejího využití dle Územního plánu Olomouc, lze získat na Magistrátu města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Úřadu územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 395.

Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit a právo výběrové řízení zrušit.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Přílohy

1. Příloha výzvy - Formulář_údajů_o_zájemci_fyzická_osoba.doc

2. Příloha výzvy - Formulář_údajů_o_zájemci_právnická_osoba.doc

3. Příloha výzvy - Znalecký_posudek.pdf

4. Příloha výzvy - PENB.pdf

5. Příloha výzvy - Územně_plánovací_informace.pdf

6. Příloha výzvy - mapa_-_ortofoto.pdf

7. Příloha výzvy - mapa_-_zákres.pdf

8. Příloha výzvy - mapa_-_Územní_plán_Olomouc.pdf

9. Příloha výzvy - 01_budova_-_hlavní_vstup.JPG

10. Příloha výzvy - 02_budova_-_pohled_z_ul._Štěpánovská.JPG

11. Příloha výzvy - 03_budova_-_pohled_z_ul._Písečná_2.JPG

12. Příloha výzvy - 04_budova_-_pohled_z_ul._Písečná_1.JPG

13. Příloha výzvy - 05_budova_-_schodiště_pohled_nahoru.JPG

14. Příloha výzvy - 06_budova_-_schodiště_pohled_dolů.JPG

15. Příloha výzvy - 07_budova_-_chodba_2._NP.JPG

16. Příloha výzvy - 08_budova_-_půda_1.JPG

17. Příloha výzvy - 09_budova_-_půda_2.JPG

18. Příloha výzvy - 10_budova_-_Tesko_-_spojovací_chodba.JPG

19. Příloha výzvy - 11_budova_-_třída_1.JPG

20. Příloha výzvy - 12_budova_-_třída_2.JPG

21. Příloha výzvy - 13_budova_-_třída_barevná.JPG

22. Příloha výzvy - 14_budova_-_třída_malá_1.JPG

23. Příloha výzvy - 15_budova_-_třída_malá_2.JPG

24. Příloha výzvy - 16_Tesko_-_chodba.JPG

25. Příloha výzvy - 17_Tesko_-_učebna_1.JPG

26. Příloha výzvy - 18_Tesko_-_učebna_2.JPG

27. Příloha výzvy - 19_Tesko_-_učebna_3.JPG

28. Příloha výzvy - 20_pohledy.jpg

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Přihláška

Postup pro přihlášení zájemce do elektronického výběrového řízení:
1) zájemce vyplní Žádost o účast ve výběrovém řízení, kterou si může zobrazit ZDE.
2) zájemce po vyplnění Žádosti o účast ve výběrovém řízení obdrží na jím uvedený e-mail odkaz na Podmínky elektronické aukce (Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení) a provede dokončení registrace v sekci Přihláška ZDE.
3) registrovaným zájemcům bude zaslán e-mailem desetimístný přístupový klíč pro vstup do e-aukční síně. Zájemce se přihlašuje do e-aukční síně pomocí přístupového jména, hesla (které si sám zvolil v Přihlášce) a přístupového klíče, a to na internetové adrese https://olomouc.proebiz.com. Zájemce je povinen vyvinout maximální úsilí k ochraně přístupového jména, hesla a klíče tak, aby se jejich použitím nemohl nikdo elektronické aukce neoprávněně zúčastnit.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návodu této Výzvy.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat v e-aukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Česká republika

Realizaci elektronického výběrového řízení provede:
Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení
Hynaisova 34/10
779 11 Olomouc
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení a technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:

Mgr. Silvie Michalcová
telefon: +420 588 488 459
email: silvie.michalcova@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemku s budovou na ul. Štěpánovská v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY AUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s e-aukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen e-mailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z e-mailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka ODHLÁSIT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 20 s.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE
Po zahájení e-aukce můžete činit podání v rozmezí minimální a maximální výše stanovené v Podmínkách elektronické aukce. Aukce probíhá, dokud účastníci činí podání, minimálně však 20 minut od zahájení Aukčního kola. Bližší informace o prodloužení kola naleznete v Podmínkách elektronické aukce.

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
- čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
- komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh on-line výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení on-line výběrového řízení vám po dobu dvou dnů bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokolu vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v e-aukční síni na poslední vteřiny aukčního kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.

Tisk
Nahoru