Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Obecné

statutární město Olomouc si Vás dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení na prodej pozemků na ulici Balcárkova v Olomouci, které se uskuteční formou elektronické aukce dne 27. 03. 2018 v 10:00 hodin. Pozemky jsou z hlediska územního plánu vhodné pro výstavbu rodinného domu.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v sekci Přihláška této Výzvy. Žádáme Vás, abyste si pečlivě prostudovali všechny níže uvedené informace.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do e-aukční síně na adrese https://olomouc.proebiz.com.

Pozemky jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu nebude organizována společná prohlídka zájemců na místě samém.

Bližší informace k předmětným pozemkům z hlediska jejich využití dle územního plánu lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje, oddělení územního plánování a architektury Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt 588 488 392.


Olomouc, dne 20. 03. 2019 v 15:12

S pozdravem


Silvie Michalcová

Magistrát města Olomouce
Odbor majetkoprávní
oddělení majetkových řízení
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 459
e-mail: silvie.michalcova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Předmět

Předmětem výběrového řízení jsou pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně kanalizační přípojky s šachtou uložené na pozemcích parc. č. 978/2 a parc. č. 1036/1, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Dle Územního plánu Olomouc jsou pozemky vhodné pro výstavbu rodinného domu.

Jedná se o udržované, volně přístupné pozemky.


Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Podmínky elektroniké aukce

I. Předmět výběrového řízení
Pozemky parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně kanalizační přípojky s šachtou uložené na pozemcích parc. č. 978/2 a parc. č. 1036/1, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí činí 2.265.000,- Kč vč. DPH (DPH činí 21%).

Informace k předmětu koupě:
- Na pozemcích parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc je uloženo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Na pozemku parc. č. 978/2 ostatní plocha k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc je zřízeno věcné břemeno uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Předmětné pozemky jsou z hlediska Územního plánu vymezeny jako součást stabilizované plochy 15/126S smíšené obytné (B) s blokovým typem struktury zástavby. Ve stabilizované ploše 15/126S smíšené obytné (B) je stanoven blokový typ struktury zástavby a max. výška zástavby 13/17m. Předmětné pozemky jsou z hlediska Územního plánu vhodné pro výstavbu rodinného domu.

II. Podmínky výběrového řízení
Podmínkou účasti zájemce o prodej předmětných nemovitých věcí při tomto výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce je:
1. registrace zájemce do elektronické aukce na oficiálních internetových stránkách statutárního města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/eaukce, a to v termínu od 13. 2. 2018 od 10:00 hodin do 20. 3. 2018 do 10:00 hodin. Po registraci zájemce do výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce mu bude e-mailem odeslán desetimístný přístupový klíč do e-aukční síně http://olomouc.proebiz.com,
2. zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci, který je uveden v příloze Výzvy k účasti v on-line výběrovém řízení, zaregistrovanými zájemci e-mailem administrátorovi do 20. 3. 2018 do 10:00 hodin,
3. složení kauce ve výši 10.000,- Kč v termínu do 20. 3. 2018 do 10:00 hodin bezhotovostním převodem na depozitní účet statutárního města Olomouce č. 6015-1801731369/0800 vedený u České spořitelny, a. s. pod variabilním symbolem 378 0443 a specifickým symbolem (právnická osoba uvede IČ, fyzická osoba uvede rodné číslo). Složením kauce se rozumí připsání uvedené částky na účet statutárního města Olomouce ve výše uvedeném termínu. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba považována za složenou kauci. Složená kauce bude použita na úhradu kupní ceny.

Zájemci, jehož cenová nabídka podaná ve výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce nebude Radou města Olomouce doporučena Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení, vrátí statutární město Olomouc kauci nejpozději do 14 dnů po doporučení Rady města Olomouce, když za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemůže zájemce uplatňovat vůči statutárnímu městu Olomouc nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období. Kauce bude zájemci vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Poskytnutá kauce připadne statutárnímu městu Olomouc:
– odstoupí-li zájemce od nejvyšší cenové nabídky,
– neuzavře-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy,
– nezaplatí-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, kupní cenu do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy.

III. Hodnotící kritéria výběrového řízení
Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení pro výběr kupujícího za předpokladu splnění všech podmínek účasti zájemce při tomto výběrovém řízení dle bodu II. je nejvyšší cenová nabídka. Podmínkou uzavření kupní smlouvy k předmětným nemovitým věcem je schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce viz bod IV. odst. 6) těchto podmínek.

IV. Harmonogram průběhu a technické podmínky veřejné elektronické aukce
1) Výběrové řízení na prodej předmětných nemovitých věcí bude realizováno formou dvoukolové veřejné elektronické aukce (Registrační kolo a Aukční kolo), kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET a internetová doména https://olomouc.proebiz.com. Registrační kolo bude sloužit zájemcům k registraci do aukce, zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci a složení požadované kauce jak je uvedeno v bodu II. těchto podmínek. V Aukčním kole bude probíhat vlastní on-line výběrové řízení. Veškeré informace a přístupové klíče do e-aukční síně budou zájemcům výběrového řízení sdělovány cestou e-mailové pošty.
2) Registrační kolo bude zahájeno dne 13. 2. 2018 v 10:00 hodin, kdy bude zpřístupněn elektronický aukční portál pro registraci zájemců. Zájemci obdrží e-mailem po registraci přístupové klíče do e-aukční síně. Podmínkou účasti zájemce v elektronické aukci je složení požadované kauce a zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci dle bodu II. těchto podmínek, a to do 20. 3. 2018 do 10:00 hodin, kdy bude Registrační kolo ukončeno. Po ukončení Registračního kola bude ze strany statutárního města Olomouce provedena kontrola splnění podmínek výběrového řízení. Zájemci, kteří v požadovaném termínu nezašlou vyplněný Formulář údajů o zájemci a nesloží požadovanou kauci dle bodu II. těchto podmínek, budou před zahájením Aukčního kola z výběrového řízení vyřazeni.
3) Aukční kolo bude zahájeno dne 27. 3. 2018 v 10:00 hodin, kdy bude zahájeno on-line výběrové řízení. Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí činí 2. 265.000,- Kč vč. DPH, zájemci můžou činit cenové nabídky po dobu 20 minut od zahájení Aukčního kola.
4) Minimální krok zvýšení cenové nabídky za předmětné nemovité věci je 5.000,- Kč. Maximální krok zvýšení cenové nabídky za předmětné nemovité věci je 100.000,- Kč.
5) Doba do konce Aukčního kola se prodlužuje na 2 minuty vždy při provedení změny cenové nabídky zájemcem v posledních 2 minutách tohoto Aukčního kola.
6) Po ukončení veřejné elektronické aukce bude Zastupitelstvu města Olomouce předložen ke schválení prodej předmětných nemovitých věcí zájemci, který učinil nejvyšší cenovou nabídku. Bude-li zájemce usnesením Zastupitelstva města Olomouce schválen jako kupující, bude s ním uzavřena kupní smlouva. Kupující bude po schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce vyzván k podpisu kupní smlouvy, když je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že uhradí správní poplatek za přijetí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Informace o prodávaných nemovitých věcech včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 271, informace k elektronické aukci lze získat taktéž na oddělení majetkových řízení, tel. kontakt 588 488 459. Bližší informace k nemovitým věcem, z hlediska jejich využití dle Územního plánu, lze získat na Magistrátu města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, oddělení územního plánování a architektury Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt 588 488 392.

Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit a právo výběrové řízení zrušit.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Přílohy

1. Příloha výzvy - Formulář_údajů_o_zájemci_fyzická_osoba.doc

2. Příloha výzvy - Formulář_údajů_o_zájemci_právnická_osoba.doc

3. Příloha výzvy - Znalecký_posudek.pdf

4. Příloha výzvy - mapa_-_zákres.pdf

5. Příloha výzvy - mapa_-_ortofoto.pdf

6. Příloha výzvy - Uložení_podzemního_kab._vedení.pdf

7. Příloha výzvy - Uložení_kanalizační_přípojky.pdf

8. Příloha výzvy - Vyjádření_odboru_koncepce_a_rozvoje.pdf

9. Příloha výzvy - foto_č._1.JPG

10. Příloha výzvy - foto_č._2.JPG

11. Příloha výzvy - foto_č._3.JPG

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Přihláška

Postup pro přihlášení zájemce do elektronického výběrového řízení:
1) zájemce vyplní Žádost o účast ve výběrovém řízení, kterou si může zobrazit ZDE.
2) zájemce po vyplnění Žádosti o účast ve výběrovém řízení obdrží na jím uvedený e-mail odkaz na Podmínky elektronické aukce (Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení) a provede dokončení registrace v sekci Přihláška ZDE.
3) registrovaným zájemcům bude zaslán e-mailem desetimístný přístupový klíč pro vstup do e-aukční síně. Zájemce se přihlašuje do e-aukční síně pomocí přístupového jména, hesla (které si sám zvolil v Přihlášce) a přístupového klíče, a to na internetové adrese https://olomouc.proebiz.com. Zájemce je povinen vyvinout maximální úsilí k ochraně přístupového jména, hesla a klíče tak, aby se jejich použitím nemohl nikdo elektronické aukce neoprávněně zúčastnit.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návodu této Výzvy.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat v e-aukční síní zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Česká republika

Realizaci elektronického výběrového řízení provede:
Magistrát města Olomouce, dbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení
Hynaisova 34/10
779 11 Olomouc
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení a technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Silvie Michalcová
telefon: +420 588 488 459
email: silvie.michalcova@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej pozemků pro výstavbu rod. domu na ul. Balcárkova v Olomouci

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY AUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s e-aukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen e-mailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z e-mailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka ODHLÁSIT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE
Po zahájení e-aukce můžete činit podání v rozmezí minimální a maximální výše stanovené v Podmínkách elektronické aukce. Aukce probíhá, dokud účastníci činí podání, minimálně však 20 minut od zahájení Aukčního kola. Bližší informace o prodloužení kola naleznete v Podmínkách elektronické aukce.

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
- čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
- komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh on-line výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení on-line výběrového řízení vám po dobu dvou dnů bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokolu vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v e-aukční síni na poslední vteřiny aukčního kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.

Tisk
Nahoru