Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Obecné

statutární město Olomouc si Vás dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení na prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci, které se uskuteční formou elektronické aukce dne 09. 05. 2017 v 11:25 hodin.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v sekci Přihláška této Výzvy. Žádáme Vás, abyste si pečlivě prostudovali všechny níže uvedené informace.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do e-aukční síně na adrese https://olomouc.proebiz.com.

Olomouc, dne 22. 05. 2018 v 02:04

S pozdravem


Ivo Studeník

Magistrát města Olomouce
Odbor majetkoprávní
oddělení majetkových řízení
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 458
e-mail: ivo.studenik@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Předmět

Předmětem výběrového řízení je jednotka vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotka č. 513/11, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech předmětné nemovité věci.

K předmětné jednotce je uzavřena s K. H. nájemní smlouva na dobu neurčitou. Měsíční výše nájemného činí 4.667,- Kč, měsíční příspěvek do fondu oprav činí 20,- Kč/m2.

Byt se nachází ve vchodě Synkova 11 v 5. nadzemním podlaží panelového bytového domu postaveného v roce 1983. Dům má 1 podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží, v roce 2000 byla dokončena nástavba pátého nadzemního podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou v bytě zděné. V jednom pokoji a v kuchyni je položena podlaha z laminátových podlahových dílců. Ve druhém pokoji je položeno PVC. V předsíni, v koupelně a na WC je keramická dlažba. V bytě je zděné jádro, okna jsou plastová, vytápění je ústřední, ocelové deskové radiátory opatřené termoventily a měřidly spotřeby tepla. Vstupní dveře jsou dřevěné plné, vnitřní dveře dřevěné, hladké, plné i prosklené do ocelových zárubní. Je proveden rozvod teplé vody a studené vody z plastových trubek v místnostech koupelny, WC a kuchyně. V bytě není rozvod zemního plynu. V domě není výtah, byt nemá lodžii ani balkon.

V roce 2016 provedlo společenství vlastníků jednotek (SVJ) v domě výměnu oken, novou elektroinstalaci na chodbách s výměnou osvětlení a výměnu vstupních portálů včetně zvonků a schránek. Dále SVJ plánuje provést zateplení sklepů a nátěr sklepních podest, vymalování společných prostor a výměnu stoupaček vody a odpadů. Na výše uvedenou údržbu domu uzavřelo Společenství vlastníků jednotek domu Synkova 513/11, 514/13 a 515/15, Olomouc smlouvu o komerčním úvěru na dobu 10 let.

Dispozice bytu: 2x pokoj – 15,48 m2 a 19,88 m2, kuchyň – 6,94 m2, předsíň – 8,30 m2, koupelna – 3,23 m2, WC – 0,94 m2, a sklep v 1. PP – 1,72 m2, celkem 56,49 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): Energetická náročnost budovy D – méně úsporná.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Podmínky elektronické aukce

I. Předmět výběrového řízení
Jednotka vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotka č. 513/11, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech předmětné nemovité věci.

Minimální kupní cena předmětné jednotky činí 1.390.000,- Kč. Prodej předmětné jednotky je osvobozen od daně z přidané hodnoty dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Kupující bere na vědomí, že:
─ v souladu s ustanovením § 2221 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na něho spolu s vlastnickým právem k předmětu koupě přejdou práva a povinnosti z nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené s K. H.,
─ v budově č. p. 513, 514, 515, která je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc se nachází tepelné zařízení (horkovodní objektové předávací stanice) včetně přívodů a rozvodů ve vlastnictví společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a že zdvižná plošina umístěná v budově č. p. 513, 514, 515, která je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, je samostatnou věcí, která je ve vlastnictví 3. osoby a není společnou částí domu.

Kupující dále bere na vědomí, že na předmětu koupě váznou tato práva a povinnosti:
─ věcné břemeno zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení, jehož obsahem je přístup a užívání stavby č. p. 513, 514, a 515, která je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku studené vody a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.,
─ smlouva o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie uzavřená dne 9. 4. 2003 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.,
─ smlouva o dodávce tepelné energie č. 1581/15T uzavřená dne 18. 5. 2015 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.,
─ smlouva o výkonu správy nemovitosti uzavřená dne 15. 4. 2015 se společností Správa nemovitostí Olomouc, a.s.,
─ souhlas s umístěním, instalací a provozem elektronických komunikací pro společnost EMPECOM, s.r.o.

II. Podmínky výběrového řízení
Podmínkou účasti zájemce o prodej předmětné jednotky při tomto výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce je:
1. registrace zájemce do elektronické aukce na oficiálních internetových stránkách statutárního města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/eaukce, a to v termínu od 15. 3. 2017 od 10:00 hodin do 9. 5. 2017 do 10:00 hodin. Po registraci zájemce do výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce mu bude
e-mailem odeslán desetimístný přístupový klíč do e-aukční síně http://olomouc.proebiz.com.
2. zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci, který je uveden v příloze Výzvy k účasti v on-line výběrovém řízení, zaregistrovanými zájemci e-mailem administrátorovi elektronické aukce do 9. 5. 2017 do 10:00 hodin,
3. složení kauce ve výši 10.000,- Kč v termínu do 9. 5. 2017 do 10:00 hodin bezhotovostním převodem na depozitní účet statutárního města Olomouce č. 6015-1801731369/0800 vedený u České spořitelny, a. s. pod variabilním symbolem 3780520 a specifickým symbolem (právnická osoba uvede IČ, fyzická osoba uvede rodné číslo). Složením kauce se rozumí připsání uvedené částky na účet statutárního města Olomouce ve výše uvedeném termínu. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba považována za složenou kauci. Složená kauce bude použita na úhradu kupní ceny.

Zájemci, jehož cenová nabídka podaná ve výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické aukce nebude Radou města Olomouce doporučena Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení, vrátí statutární město Olomouc kauci nejpozději do 14 dnů po doporučení Rady města Olomouce, když za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemůže zájemce uplatňovat vůči statutárnímu městu Olomouc nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období. Kauce bude zájemci vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Poskytnutá kauce připadne statutárnímu městu Olomouc:
– odstoupí-li zájemce od nejvyšší cenové nabídky,
– neuzavře-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy,
– nezaplatí-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla Zastupitelstvem města Olomouce schválena, kupní cenu do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy.

III. Hodnotící kritéria výběrového řízení
Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení pro výběr kupujícího za předpokladu splnění všech podmínek účasti zájemce při tomto výběrovém řízení dle bodu II. je nejvyšší cenová nabídka. Podmínkou uzavření kupní smlouvy k předmětné jednotce je schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce viz bod IV. odst. 6) těchto podmínek.

IV. Harmonogram průběhu a technické podmínky veřejné elektronické aukce
1) Výběrové řízení na prodej předmětné jednotky bude realizováno formou dvoukolové veřejné elektronické aukce (Registrační kolo a Aukční kolo), kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET a internetová doména https://olomouc.proebiz.com. Registrační kolo bude sloužit zájemcům k registraci do aukce, zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci a složení požadované kauce jak je uvedeno v bodu II. těchto podmínek. V Aukčním kole bude probíhat vlastní on-line výběrové řízení. Veškeré informace a přístupové klíče do e-aukční síně budou zájemcům výběrového řízení sdělovány cestou e-mailové pošty.
2) Registrační kolo bude zahájeno dne 15. 3. 2017 v 10:00 hodin, kdy bude zpřístupněn elektronický aukční portál pro registraci zájemců. Zájemci obdrží e-mailem po registraci přístupové klíče do e-aukční síně. Podmínkou účasti zájemce v elektronické aukci je složení požadované kauce a zaslání vyplněného Formuláře údajů o zájemci dle bodu II. těchto podmínek, a to do 9. 5. 2017 do 10:00 hodin, kdy bude Registrační kolo ukončeno. Po ukončení Registračního kola bude ze strany statutárního města Olomouce provedena kontrola splnění podmínek výběrového řízení. Zájemci, kteří v požadovaném termínu nezašlou vyplněný Formulář údajů o zájemci a nesloží požadovanou kauci dle bodu II. těchto podmínek, budou před zahájením Aukčního kola z výběrového řízení vyřazeni.
3) Aukční kolo bude zahájeno dne 11. 5. 2017 ve 14:00 hodin, kdy bude zahájeno on-line výběrové řízení. Minimální kupní cena předmětné jednotky činí 1.390.000,- Kč, zájemci můžou činit cenové nabídky po dobu 20 minut od zahájení Aukčního kola.
4) Minimální krok zvýšení cenové nabídky za předmětnou jednotku je 5.000,- Kč. Maximální krok zvýšení cenové nabídky za předmětnou jednotku je 100.000,- Kč.
5) Doba do konce Aukčního kola se prodlužuje na 2 minuty vždy při provedení změny nejvyšší cenové nabídky zájemcem v posledních 2 minutách tohoto Aukčního kola.
6) Po ukončení veřejné elektronické aukce bude Zastupitelstvu města Olomouce předložen ke schválení prodej předmětné jednotky zájemci, který učinil nejvyšší cenovou nabídku. Bude-li zájemce usnesením Zastupitelstva města Olomouce schválen jako kupující, bude s ním uzavřena kupní smlouva. Kupující bude po schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce vyzván k podpisu kupní smlouvy, když je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že uhradí správní poplatek za přijetí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Informace o prodávané jednotce včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458 nebo 588 488 459. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit a právo výběrové řízení zrušit.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Přihláška

Postup pro přihlášení zájemce do elektronického výběrového řízení:
1) zájemce vyplní Žádost o účast ve výběrovém řízení, kterou si může zobrazit ZDE.
2) zájemce po vyplnění Žádosti o účast ve výběrovém řízení obdrží na jím uvedený e-mail odkaz na Podmínky elektronické aukce (Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení) a provede dokončení registrace v sekci Přihláška ZDE.
3) registrovaným zájemcům bude zaslán e-mailem desetimístný přístupový klíč pro vstup do e-aukční síně. Zájemce se přihlašuje do e-aukční síně pomocí přístupového jména, hesla (které si sám zvolil v Přihlášce) a přístupového klíče, a to na internetové adrese https://olomouc.proebiz.com. Zájemce je povinen vyvinout maximální úsilí k ochraně přístupového jména, hesla a klíče tak, aby se jejich použitím nemohl nikdo elektronické aukce neoprávněně zúčastnit.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návodu této Výzvy.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat v e-aukční síní zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc
Česká republika

Realizaci elektronického výběrového řízení provede:
Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení
Hynaisova 34/10
779 11 Olomouc
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení a technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Ivo Studeník
telefon: +420 588 488 458
email: ivo.studenik@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Prodej jednotky č. 513/11 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY AUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s e-aukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen e-mailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z e-mailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka ODHLÁSIT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE
Po zahájení e-aukce můžete činit podání v rozmezí minimální a maximální výše stanovené v Podmínkách elektronické aukce. Aukce probíhá, dokud účastníci činí podání, minimálně však 20 minut od zahájení Aukčního kola. Bližší informace o prodloužení kola naleznete v Podmínkách elektronické aukce.

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
- čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
- komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh on-line výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení on-line výběrového řízení vám po dobu dvou dnů bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokolu vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v e-aukční síni na poslední vteřiny aukčního kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.

Tisk
Nahoru